Management Team

Rajkumar Ladha

Rajkumar Ladha

Managing Director

Giriraj Ladha

Giriraj Ladha

Executive Director

Pawan Maloo

Pawan Maloo

Director